คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเสวก กลางประพันธ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวชิรสารธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : วัดสระพังทอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปุณณสารวิสุทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : วัดโพธิ์ไทร
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : องค์กรอิสระ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : องค์กรอิสระ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประภาพร ลิ้มตระกูล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายใส โทนแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : กำนันตำบลบางทรายใหญ่
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพิน สุวรรณไตรย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านบางทรายใหญ่
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางมณีวรรณ ศรีลาศักดานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการ รพสต.บางทรายใหญ่
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร โทนแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : นายกเทศมนตรีตำบลบางทรายใหญ่
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ทองมหา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านโคกสูง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางกิ่งแก้ว คำลือชัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวัฒน์ พรมดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ทต.บางทรายใหญ่
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยรักษ์ ทองขันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ครู โรงเรียนมุกดาวิทยนุกูล
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
เบอร์โทร :