กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางละไม พันธุ์จ้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอำนวยพร เมืองโคตร
ครู คศ.3

นางหนูรัก กงกาหน
ครู คศ.3

นางสาวพิลากร วังคะฮาต
ครู คศ.2

นางสาวสมหทัย พรหมทัตโต
ครู คศ.1

นางสาวชุติมา ชัยนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา สิมสาร
ครูผู้ช่วย