กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางขวัญใจ ศรีประสงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพรชัย ทวีโคตร
ครู คศ.3

นางสาวธัญญรัตน์ แสนคำ
ครู คศ.3

นายวิชาญ วาปี
ครู คศ.2

นายอรรฆเดช อาจวิชัย
ครู คศ.2

นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์
ครู คศ.2

นางเทียนทิพย์ วรรณพันธ์
ครูผู้ช่วย