กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายไชยรักษ์ ทองขันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยุวดี สุวรรณไตรย์
ครู คศ.2

นางสาวแสงดาว โชติผาด
ครู คศ.2

นางสาวปริศนา สุขเกษม
ครู คศ.2

นายสราวุธ มาห้างหว้า
ครู คศ.1

นางสาวศิรินุช ปัททุม
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรียานุช สารีมูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรีย์พร โพธิ์ไทรย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพุทธชาติ ราชิวงศ์
พนักงานราชการ

นายสมชาติ ว่องไว
พนักงานราชการ