กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรุ่งทิวา สุวรรณไตรย์
ครู คศ.2

นางสาวมินตรา คำปาน
ครู คศ.3

นางสาวจีราทิพย์ คำแก้ว
ครู คศ.2

นางวรรณภา วังคะฮาต
ครู คศ.2

นางสาวอิสราภรณ์ ผิวขำ
ครู คศ.2

นางอรไท ม่อมพะเนาว์
ครู คศ.1

นางสาวสุวา จำรูญ
ครู คศ.1

นายสุรสิทธิ์ ว่องไว
ครู คศ.1

นางสาวกฤษติญา โชคสวัสดิ์นุกูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ชนก ธนสีลังกูร
ครูผู้ช่วย

นายสุวรรณ อนัน
พนักงานราชการ