ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ส.ค. 61 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถในรัชการที่ 9
ครู แต่งกายด้วยชุดปกติขาวหรือชุดปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาวคอพับ นักเรียน แต่งกายด้วยชุดนักเรียน โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล